Ευχαριστίες

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δεδομένα και πληροφορίες από τος παρακάτω πηγές:

  • European Marine Observation and Data Network (EMODnet) – Το EMODnet χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό No 508/2014 oτου Ευρωπαϊκής Βουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
  • GéoBretagne – το GéoBretagne αποτελεί μία προσπάθεια ανταλλαγής γεωγραφικών δεδομένων με τις δημόσιες αρχές χωροταξικού σχεδιασμού.

Η πλατφόρμα χαρτογράφησης του PERICLES εμπνεύστηκε από την ιστοσελίδα Sea Stories, ένας διαδικτυακός, διαδραστικός πολιτιστικός θαλάσσιος χάρτης (2013 and ongoing), μια συνεργασία μεταξύ τέχνης και επιστήμης, από τον Stephen Hurrel (εικαστικός καλλιτέχνης) και τη Dr. Ruth Brennan (θαλάσσιος κοινωνικός επιστήμονας).

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Surface Impression.