Χρηματοδότηση

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «HORIZON 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 770504

Προϋπολογισμός έργου: € 2,5 εκατ.

Συνεργάτες: 11

Ημερομηνία έναρξης: 1 Μαΐου 2018

Διάρκεια: 36 μήνες