Portaali tingimused ja Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Portaali tingimused

Tere tulemast külastama portaali PERICLES. Kui jätkad veebisaidi sirvimist ja kasutamist, siis oled nõustunud järgima allpool toodud kasutustingimusi, mis koos meie isikuandmete kaitse põhimõtetega reguleerivad Sinu ja portaali PERICLES vahelisi suhteid seoses käesoleva veebisaidiga. Kui Sa mõnega sätestatud tingimustest nõus ei ole, siis palume Sul loobuda meie veebisaidi kasutamisest.

Mõiste „PERICLES“ või „meie“ viitab veebisaidi omanikule, mille registreeritud asukoht on Yorki Ülikool, keskkonna- ja geograafia osakond, York, Ühendkuningriik. Mõiste „Sina“ viitab meie veebisaidi kasutajale või sirvijale.

Veebisaidi kasutamist reguleerivad järgmised tingimused:

 • Veebisaidil olev sisu on mõeldud üksnes üldiseks teavitamiseks  ja kasutamiseks. See võib muutuda ilma ette teatamata.
 • Sinu eelistuste jälgimiseks kasutatakse veebisaidil küpsiseid.
 • Ei meie ega ka ükski kolmas isik ei anna mingeid tagatisi ega garantiisid selle kohta, et veebisaidil leiduv või pakutav teave ja materjalid on täpsed, ajakohased, toimivad, täielikud või sobivad kasutamiseks mõnel konkreetsel eesmärgil.
 • Sa kasutad kogu veebisaidil leiduvat teavet ja materjale täielikult omal riisikol ja me ei võta endale sellega seoses mingit vastutust. Sa oled ise kohustatud veenduma, et kõik veebisaidi kaudu pakutavad tooted, teenused või andmed vastavad Sinu konkreetsetele nõuetele.
 • Veebisaidil on avaldatud materjale, mille omandiõigus kuulub meile või mis on meile litsentsitud. Selliseks materjaliks on muu hulgas disain, kujundus, välimus, üldilme ja graafika. Materjali võib reprodutseerida üksnes juhul, kui sellega kaasneb autoriõigustele viitav märge, mis kujutab endast käesolevate tingimuste osa.
 • Kõik veebisaidil esitatud kaubamärgid, mille omandiõigus ei kuulu saidi operaatorile või mida operaator ei kasuta litsentsi alusel, on vastavalt tähistatud.
 • Veebisaidi omavoliline kasutamine võib anda aluse kahjunõude esitamiseks ja/või kujutada endast kuritegu.
 • Mõnel juhul võib veebisaidil olla linke teistele veebisaitidele. Need lingid on avaldatud selleks, et Sul oleks mugavam leida täiendavat infot. Linkide avaldamine ei tähenda, et me oleme lingitud veebisaidi(d) heaks kiitnud. Me ei vastuta lingitud veebisaidi/saitide sisu eest.
 • Käesoleva veebisaidi kasutamist ja saidi kasutamisest tõusetuvate vaidluste lahendamist reguleerivad Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Walesi õigusaktid.
 • Kõik portaali PERICLES üleslaaditud algselt loodud andmed on esitatud Creative Commonsi litsentsi alusel (CC BY-SA 4.0). (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode)

Vastutuse välistamise klausel

 • Sellel veebisaidil esitatud info on mõeldud üksnes üldiseks teavitamiseks  .
 • Ehkki me anname endast parima, et portaalis PERICLES avaldatud info oleks ajakohane, oled Sa ise kohustatud võtma vajaduse korral ühendust andmete omanikuga, et nende õigsust kontrollida. Veebisaidilt leiad lingid andmeallikateks olevate organisatsioonide saitidele.
 • Soovitame kasutajatel järgida andmete litsentsimise tingimusi, mille on kehtestanud asjaomaste andmete allikaks olevad organisatsioonid.
 • PERICLES ja andmete esitajad ei võta endale mingit vastutust mis tahes kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on portaali või sellel leiduvate andmete kasutamine mis tahes eesmärgil või tuleneb sellest.
 • Kõik portaali PERICLES üleslaaditud algselt loodud andmed on esitatud Creative Commonsi litsentsi alusel (CC BY-NC-SA 4.0 unported). (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode)

Olen tingimused läbi lugenud ja nõustun nendega.

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Sissejuhatus

Sinu isikuandmete kaitsmine on meile väga oluline. Käesolevat teadet kohaldatakse kõigile andmetele, mis Sa sellel veebisaidil avaldad.

Teatest leiad infot selle kohta, kuidas Yorki Ülikool Sinu andmeid kogub, säilitab ja jagab. Lisaks käsitleb teade seda, kui kaua me Sinu andmeid säilitame ning millised õigused Sul isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt oma andmete suhtes on.

Veebisaiti haldab Yorki Ülikooli programmi PERICLES töögrupp. Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate mõttes on isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud vastutavaks töötlejaks Yorki Ülikool.

See veebisait kohaldab Yorki Ülikooli üldist isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet (https://www.york.ac.uk/records-management/dp/your-info/generalprivacynotice/). Mis tahes spetsiifilised üksikasjad puudutavad konkreetselt portaali PERICLES. Palume Sul isikuandmete kaitse põhimõtted hoolikalt läbi lugeda ja meiega ühendust võtta, kui Sul peaks meie puutumatuse tavade osas küsimusi või kahtlusi tekkima.

Milleks me Sinu isikuandmeid kogume?

Programmi PERICLES töögrupp kasutab andmeid, mis Sa meile esitad, eesmärgiga paremini mõista inimeste ja organisatsioonide merekultuuripärandi väärtusi.

Töögrupp järgib täies mahus Yorki Ülikooli teadusandmete haldamist käsitlevat poliitikat. https://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/information-services/information-policy/index/research-data-management-policy/

Millistest allikatest me Sinu andmeid saame?

Meie käsutuses on andmed, mida saame Sinu kohta vormilt, mille Sa veebisaidil registreerimise käigus täidad, ning kõigist sõnumitest, mis Sa edastad meile vormil „Võta meiega ühendust“.

Milliseid andmeid me kogume?

Sinu isikuandmeteks, mis on meie käsutuses, on Sinu nimi, aadress ja e-posti aadress, sünniaeg ning sugu. Samuti säilitame kõiki e-posti sõnumeid, mida me Sinuga vahetame.

Lisaks saad laadida üles ka Sinu oma merekultuuripärandit puudutavaid andmeid. Neid andmeid säilitatakse hoolikalt ning neid kasutame kas meie ja/või meie projektipartnerid. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks info asukohtade ja kuupäevade kohta, fotod ning videomaterjalid.


Nende andmete jagamine on abiks edasises teadustöös ja haridustegevuses ning nad aitavad kaasa merekultuuripärandiga seotud probleemide paremale mõistmisele. Sel põhjusel võidakse anonüümitud andmeid jagada ka projektipartneritega. Oma andmete esitamisega näitad Sa, et oled meie lähenemisviisiga nõustunud.

Kuidas me isikuandmeid kasutame?

Me võime töödelda Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • konto loomiseks ja haldamiseks
 • akadeemiliseks teadustööks (pseudonüümitud andmed)

Millistel õiguslikel alustel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Me töötleme Sinu isikuandmeid sellepärast, et:

 • see on vajalik meie õigustatud huvides (vt https://www.pericles-heritage.eu)
 • Sa oled andnud selleks meile oma nõusoleku (oma kasutajakonto kaudu saad nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja seda hallata)

Millistel juhtudel me Sinu isikuandmeid jagame?

Me käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalsetena. Me avaldame andmeid kolmandatele füüsilistele või juriidilistele isikutele üksnes siis, kui seadus meid selleks kohustab, kui see on vajalik riigi julgeoleku huvides või kuritegude uurimiseks, aga ka siis, kui Sa oled meile andnud selleks oma nõusoleku. Kõik akadeemilisteks teadusuuringuteks kasutatavad andmed pseudonüümitakse. Väljastpoolt tulevaid andmepäringuid käsitletakse juhtumipõhiselt.

Kuidas me tagame Sinu andmete turvalisuse?

Me suhtume andmete turvalisuse tagamisse väga tõsiselt ja rakendame isikuandmete ja eriliiki andmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Juurdepääs infole on piiratud vajaduspõhiselt ja turvameetmete sobivuse tagamiseks vaadatakse need regulaarselt üle .

Kõiki andmeid säilitatakse turvaliselt Yorki Ülikooli serverites. Ülikool suhtub andmete turvalisuse tagamisse väga tõsiselt ja rakendab isikuandmete ja eriliiki andmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Juurdepääs infole on piiratud vajaduspõhiselt ja turvameetmete sobivuse tagamiseks vaadatakse need regulaarselt üle. Lisateavet vt https://www.york.ac.uk/it-services/security/.

Teatud asjaoludel võib tekkida vajadus edastada Sinu Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Sellistel juhtudel täidab Ülikool andmekaitseseadusest tulenevaid kohustusi ja tagab kõigi edastatavate andmete piisava turvalisuse.

Kõik meie uurimistöös kasutatavad andmed vastavad kõikidele asjaomaste õigusaktide nõuetele ja tegevusnormistikele. Andmete konfidentsiaalsust ja avalikustamise riski kontrollitakse infoturbe- ja andmete käitlemise põhimõtete rakendamise teel. Isikud pseudonüümitakse unikaalse ID-koodi abil, mida kasutatakse kõigi elektrooniliste kirjete tuvastamiseks.

Kui kaua me Sinu andmeid säilitame?

Me säilitame Sinu andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks me neid kasutame. Selleks perioodiks võib olla projekti kestus (kolm aastat) ning ka viis aastat pärast projekti lõppu. See on vajalik veebisaidi kaudu saadud kasu maksimeerimiseks ja projekti jätkuvuse tagamiseks. Kõik andmed hävitatakse turvaliselt.

Mis õigused Sul oma andmete suhtes on?

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) on Sul õigus olla oma andmete kasutamisest informeeritud, õigus oma andmeid vaadata, neid parandada, kustutada (teatud juhtudel), piirata nende kasutamist, esitada nende kasutamisele vastuväiteid või nõuda oma andmete ülekandmist (teatud juhtudel). Samuti on Sul õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Küsimused või kahtlused

Kui Sul on seoses meie isikuandmete kaitse põhimõtetega küsimusi või kahtlusi, on Sul võimalik pöörduda meie poole lehekülje „Võta meiega ühendust“ kaudu.

Lingid teistele veebisaitidele / kolmandate isikute sisule

Ükski meie veebisaidil olev link välistele saitidele, ressurssidele ja andmetele ei tähenda, et me oleme need heaks kiitnud ning me ei võta endale mingit vastutust lingitud veebisaitide sisu (või seal avaldatud info) eest.

Õigus kaebusi esitada

Kui Sa ei ole rahul sellega, kuidas me Sinu isikuandmeid käsitleme, on Sul õigus pöörduda teabevoliniku büroo poole. Infot selle kohta, kuidas teabevolinikku oma muredest teavitada, vt www.ico.org.uk/concerns.